جدول امتیاز

# نام و نام خانوادگی هفته امتیاز
1 محمد رضا الهی خواه هفته بیست و سوم 22
2 سرگیز یوسفی هفته بیست و سوم 22
3 حمید دقیقی هفته بیست و سوم 22
4 فرشاد پاکزاد هفته بیست و سوم 20
5 حمید سلمان منش هفته بیست و سوم 20
6 اسما اولادی هفته بیست و سوم 20
7 رضا شریفی هفته بیست و سوم 18
8 سپیده طاهری هفته بیست و سوم 16
9 مرتضی محمدیان هفته بیست و سوم 16
10 محمدرضا کریمی هفته بیست و سوم 16
11 علی محمدزاده هفته بیست و سوم 16
12 مهدی شادی هفته بیست و سوم 14
13 احمد معظمی هفته بیست و سوم 14
14 ahmadreza salehi هفته بیست و سوم 14
15 محمدجواد افشاری مکرم هفته بیست و سوم 14
16 محمد رضا شیخی هفته بیست و سوم 4
17 بخشعلی احمدزاده خانیانی هفته بیست و سوم 1
18 استقلال **آسیا هفته بیست و دوم 18
19 سرگیز یوسفی هفته بیست و دوم 18
20 محمدجواد افشاری مکرم هفته بیست و دوم 16
21 مهدی شادی هفته بیست و دوم 16
22 Reza sadati.بالاده ای هفته بیست و دوم 16
23 فرشاد پاکزاد هفته بیست و دوم 16
24 حمید دقیقی هفته بیست و دوم 16
25 Ali Mazarei هفته بیست و دوم 14
26 حمید سلمان منش هفته بیست و دوم 14
27 سید رضا ساداتی.سمسکنده ای هفته بیست و دوم 14
28 اسما اولادی هفته بیست و دوم 12
29 محمد رضا الهی خواه هفته بیست و دوم 12
30 ابوالفضل اسماعیلی هفته بیست و دوم 6
31 محمد ناصری زاده هفته بیست و دوم 3
32 ahmadreza salehi هفته بیست و دوم 1
33 پیمان شاه محمدی هفته بیست و دوم 1
34 مهدی شادی هفته بیست و یکم 18
35 استقلال **آسیا هفته بیست و یکم 17
36 حمید دقیقی هفته بیست و یکم 16
37 فرشاد پاکزاد هفته بیست و یکم 16
38 ahmadreza salehi هفته بیست و یکم 14
39 سرگیز یوسفی هفته بیست و یکم 14
40 محمد رضا الهی خواه هفته بیست و یکم 14
41 اسما اولادی هفته بیست و یکم 14
42 Reza sadati.بالاده ای هفته بیست و یکم 13
43 سید رضا ساداتی.سمسکنده ای هفته بیست و یکم 13
44 محمدجواد افشاری مکرم هفته بیست و یکم 12
45 حمید سلمان منش هفته بیست و یکم 10
46 محمدحسن حمیدی نوا هفته بیست و یکم 7
47 مهرداد سرخان هفته بیست و یکم 7
48 محمد رضا الهی خواه هفته بیستم 28
49 ahmadreza salehi هفته بیستم 28
50 فرشاد پاکزاد هفته بیستم 28
51 حمید دقیقی هفته بیستم 26
52 محمدجواد افشاری مکرم هفته بیستم 22
53 Reza sadati.بالاده ای هفته بیستم 22
54 اسما اولادی هفته بیستم 20
55 سید رضا ساداتی.سمسکنده ای هفته بیستم 20
56 استقلال **آسیا هفته بیستم 18
57 سرگیز یوسفی هفته بیستم 18
58 حمید سلمان منش هفته بیستم 16
59 مهدی شادی هفته بیستم 14
60 مهدی ملکی هفته بیستم 4
61 معصومه صادقی هفته بیستم 1
62 حمید سلمان منش هفته نوزدهم 24
63 محمدجواد افشاری مکرم هفته نوزدهم 22
64 سجاد الهی هفته نوزدهم 22
65 سرگیز یوسفی هفته نوزدهم 20
66 ahmadreza salehi هفته نوزدهم 20
67 امیررضا وصفی هفته نوزدهم 18
68 حمید دقیقی هفته نوزدهم 16
69 محمد رضا الهی خواه هفته نوزدهم 14
70 Ali Mazarei هفته نوزدهم 14
71 مهدی شادی هفته نوزدهم 12
72 فاضل رسولی هفته نوزدهم 6
73 علی کولیوند هفته نوزدهم 3
74 Ali Mazarei هفته هجدهم 26
75 Reza sadati.بالاده ای هفته هجدهم 22
76 حمید سلمان منش هفته هجدهم 22
77 سیامند شیخه هفته هجدهم 22
78 محمدجواد افشاری مکرم هفته هجدهم 22
79 حمید دقیقی هفته هجدهم 22
80 امیررضا وصفی هفته هجدهم 20
81 احمد معظمی هفته هجدهم 20
82 استقلال **آسیا هفته هجدهم 20
83 محمد رضا الهی خواه هفته هجدهم 20
84 محمدرضا کریمی هفته هجدهم 20
85 رضا شریفی هفته هجدهم 18
86 سپیده طاهری هفته هجدهم 16
87 Mehrshad Zll هفته هجدهم 16
88 سرگیز یوسفی هفته هجدهم 16
89 حمید راد هفته هجدهم 16
90 فرشاد پاکزاد هفته هجدهم 16
91 سید محمدرضا موسوی هفته هجدهم 14
92 مهدی شادی هفته هجدهم 14
93 مرتضی محمدیان هفته هجدهم 14
94 رضا چیوایی هفته هجدهم 12
95 اسما اولادی هفته هجدهم 12
96 سید رضا ساداتی.سمسکنده ای هفته هجدهم 12
97 علی محمدزاده هفته هجدهم 8
98 Reza Sha هفته هجدهم 6
99 ahmadreza salehi هفته هفدهم 28
100 رضا چیوایی هفته هفدهم 26
letswin.ir دنبال کنید