جدول امتیاز

# نام و نام خانوادگی هفته امتیاز
1 حمید سلمان منش هفته پانزدهم 24
2 سرگیز یوسفی هفته پانزدهم 24
3 حمید دقیقی هفته پانزدهم 24
4 موسی چیوایی هفته پانزدهم 22
5 ahmadreza salehi هفته پانزدهم 22
6 محمدجواد افشاری مکرم هفته پانزدهم 22
7 محمد رضا الهی خواه هفته پانزدهم 22
8 سید رضا ساداتی.سمسکنده ای هفته پانزدهم 22
9 مهدی شادی هفته پانزدهم 20
10 احمد معظمی هفته پانزدهم 20
11 فرشاد هاشمی هفته پانزدهم 20
12 اسما اولادی هفته پانزدهم 20
13 عباس صباحی هفته پانزدهم 20
14 محمدرضا کریمی هفته پانزدهم 20
15 مرتضی محمدیان هفته پانزدهم 20
16 رضا چیوایی هفته پانزدهم 20
17 استقلال **آسیا هفته پانزدهم 20
18 فرشاد پاکزاد هفته پانزدهم 20
19 سجاد الهی هفته پانزدهم 18
20 Ali Mazarei هفته پانزدهم 18
21 Reza sadati.بالاده ای هفته پانزدهم 18
22 مصطفی قربانی هفته پانزدهم 16
23 علی محمدزاده هفته پانزدهم 12
24 رضا شریفی هفته پانزدهم 12
25 farzan deljo هفته پانزدهم 6
26 Reza Rezaei هفته پانزدهم 6
27 علی سلیمی هفته پانزدهم 3
28 امیر ابراهیمی هفته پانزدهم 1
29 سرگیز یوسفی هفته چهاردهم 32
30 رضا چیوایی هفته چهاردهم 30
31 مهدی شادی هفته چهاردهم 28
32 حمید دقیقی هفته چهاردهم 28
33 جعفر لویمی اصل هفته چهاردهم 26
34 Parvin Pourazizi هفته چهاردهم 26
35 محمد رضا الهی خواه هفته چهاردهم 26
36 محمدرضا کریمی هفته چهاردهم 24
37 سید رضا ساداتی.سمسکنده ای هفته چهاردهم 24
38 حمید سلمان منش هفته چهاردهم 24
39 ahmadreza salehi هفته چهاردهم 22
40 فرشاد پاکزاد هفته چهاردهم 20
41 Reza sadati.بالاده ای هفته چهاردهم 20
42 Ali Mazarei هفته چهاردهم 18
43 سپیده طاهری هفته چهاردهم 18
44 علی محمدزاده هفته چهاردهم 18
45 حسین شکارچی مرغوب هفته چهاردهم 18
46 استقلال **آسیا هفته چهاردهم 18
47 اسما اولادی هفته چهاردهم 16
48 احمد معظمی هفته چهاردهم 16
49 رضا شریفی هفته چهاردهم 14
50 مهدی نجفوند دریکوندی هفته چهاردهم 14
51 فرزاد ناصری هفته چهاردهم 14
52 سجاد الهی هفته چهاردهم 14
53 زهرا حیدری پیربستی هفته چهاردهم 12
54 عباس صباحی هفته چهاردهم 12
55 مرتضی محمدیان هفته چهاردهم 10
56 معصومه کمالی هفته چهاردهم 10
57 موسی چیوایی هفته چهاردهم 10
58 محمدجواد افشاری مکرم هفته چهاردهم 10
59 سیدعبدالاحد حسینی هفته چهاردهم 10
60 Mehdi Mehrzad هفته چهاردهم 3
61 Saleh Afshari هفته چهاردهم 1
62 مهدی نجفوند دریکوندی هفته سیزدهم 28
63 سرگیز یوسفی هفته سیزدهم 28
64 معصومه کمالی هفته سیزدهم 26
65 حمید دقیقی هفته سیزدهم 26
66 سجاد الهی هفته سیزدهم 26
67 محمد رضا الهی خواه هفته سیزدهم 26
68 عباس صباحی هفته سیزدهم 24
69 Reza sadati.بالاده ای هفته سیزدهم 24
70 فرشاد پاکزاد هفته سیزدهم 24
71 محمدجواد افشاری مکرم هفته سیزدهم 24
72 موسی چیوایی هفته سیزدهم 24
73 استقلال **آسیا هفته سیزدهم 22
74 مرتضی محمدیان هفته سیزدهم 22
75 حسین شکارچی مرغوب هفته سیزدهم 22
76 سپیده طاهری هفته سیزدهم 22
77 Ali Mazarei هفته سیزدهم 22
78 سید رضا ساداتی.سمسکنده ای هفته سیزدهم 22
79 اسما اولادی هفته سیزدهم 20
80 حمید سلمان منش هفته سیزدهم 20
81 ahmadreza salehi هفته سیزدهم 20
82 زهرا حیدری پیربستی هفته سیزدهم 18
83 رضا چیوایی هفته سیزدهم 18
84 احمد معظمی هفته سیزدهم 16
85 مهدی شادی هفته سیزدهم 16
86 محمدرضا کریمی هفته سیزدهم 14
87 رضا شریفی هفته سیزدهم 14
88 وحید الهی خواه هفته سیزدهم 14
89 علی محمدزاده هفته سیزدهم 12
90 محمدمراد سرهنگی هفته سیزدهم 8
91 حامد عباس زاده هفته سیزدهم 5
92 مهدی شادی هفته دوازدهم 20
93 اسما اولادی هفته دوازدهم 18
94 رضا چیوایی هفته دوازدهم 18
95 سجاد الهی هفته دوازدهم 18
96 استقلال **آسیا هفته دوازدهم 16
97 سرگیز یوسفی هفته دوازدهم 16
98 محمد بهاری هفته دوازدهم 16
99 حمید دقیقی هفته دوازدهم 16
100 محمد رضا الهی خواه هفته دوازدهم 16
letswin.ir دنبال کنید